Pravilnik

Pravila delovanja dermatološke sekcije SZVMŽ

1 Namen sekcije

Namen sekcije je širiti znanje iz veterinarske dermatologije med svoje člane. Namen sekcija izpolnjuje v obliki:
1. organiziranja vsaj enega letnega izobraževanja
2. diskusij o kliničnih primerih
3. obveščanja svojih članov o aktualnih dogodkih s področja dermatologije

2 Finančna sredstva

1) Viri finančnih sredstev: letna članarina dermatološke sekcije, plačilo kotizacije, donacije, sponzorska sredstva ter dohodek pri organizaciji izobraževanj ter delavnic
2) Finančna sredstva se lahko uporabljajo samo namensko v skladu s pravilnikom - člani niso udeleženi pri dobičku in kot člani tudi nimajo nobenih drugih dohodkov iz sredstev sekcije.
Sredstva se uporabijo za:
1. Najem prostora za letno srečanje
2. Stroške vodenja posebnega računa s strani SZVMŽ
3.Stroški predavateljev na letnem izobraževanju (bivanje, pot, honorar)

3 Članstvo

(1) Član Dermatološke sekcije lahko postane vsak član SZVMŽ, ki plača poleg članarine SZVMŽ še članarino Dermatološke sekcije
(2) Častni člani lahko postanejo osebe, ki imajo posebne zasluge za delovanje dermatološke sekcije ali osebe z izjemnimi dosežki s področja veterinarske dermatologije. Imenujejo se na predlog vodstva sekcije in se izvolijo na rednem letnem srečanju z večino prisotnih članov
(3) Članstvo lahko preneha zaradi:
• smrti
• prenehanja plačevanja članarine. Članarina se plača do 1.1. za tekoče leto. Član, ki na pravočasen poziv predsednika članarine ni vplačal v roku, ima možnost vplačati 10 evrov višjo članarino do 31.01. (predsednik mu pošlje enkraten opomin). Če tudi do takrat članarine ne vplača, mu članstvo preneha in predsednik ga izbriše iz evidence.
• na utemeljeno pobudo, če član škodi ugledu ali namenu sekcije O izključitvi ali ponovnem sprejetju člana odloča skupščina z dvojno tretjino glasov prisotnih članov sekcije. Če je bil član izključen, lahko postane ponovno član, če je to v interesu sekcije

4 Pravice in dolžnosti članov

(1) Člani združenja imajo pravico prisostvovati na letnem izobraževanju in srečanju članov sekcije
(2) Člani imajo pravico podajanja pobud na letnem srečanju članov sekcije
(3) Redni in častni člani imajo volilno pravico. Vsak ima en glas. Prenos glasov ali zastopanje s strani druge osebe ni dovoljeno
(4) Častni člani so oproščeni plačevanja članarine

5 Članarina in kotizacija

(1) Članarina za leto 2019 znaša 30 evrov in se vsako leto določa na letni skupščini
(2) Članarina se nakaže na račun SZVMŽ pod posebnim sklicem
(3) Višina kotizacije se določi korespondenčno s potrditvijo večine članov

6 Organi sekcije in vodstvo

Organ sekcije je skupščina članov, vodi jo predsednik sekcije.

Skupščina članov
(1) Istočasno z letnim izobraževanjem se izvede redna letna skupščina članov sekcije
(2) Skupščino članov vodi predsednik ali podpredsednik sekcije po dnevnem redu, ki ga potrdi skupščina
(3) Obvezni del je Poročilo o delovanju sekcije med letom, ki ga poda predsednik ali podpredsednik sekcije
(4) Pobude za dnevni red se podajajo na skupščini
(3) Sklepi, ki se tičejo izključitve članov sekcije, sprememb pravilnika sekcije ali razpustitve sekcije morajo biti potrjeni z dvojno tretjino glasov prisotnih članov
(4) Med skupščino se mora voditi zapisnik, ki ga overovita dva overovatelja

Vodstvo
(1) Vodstvo sestoji iz predsednika z mandatom 2 let in podpredsednika z mandatom 2 let
(2) Obe funkciji sta častni
(3) Pobuda za podpredsednika se poda na redni letni skupščini in se potrdi z navadno večino.
Čez dve leti podpredsednik prevzame funkcijo predsednika. Možna je ponovna izvolitev
(4) Vodstvo sekcije lahko dovoli, da redni letni skupščini prisostvujejo predstavniki vodstev drugih veterinarskih združenj ali sekcij
(5) V primeru odsotnosti predsednika nadomešča podpredsednik
(6) Predsednik organizira letno izobraževanje in skupščino članov sekcije. Strokovni program oblikuje ob sodelovanju članov
(4) Predsednik koordinira delo sekcije znotraj SZVMŽ

Ni komentarjev:

Objavite komentar